Červen 2010

Anna Herultovna manželka Čeňka Papáka

6. června 2010 v 16:53 6. Hřivnáč z Hněvošic a Herultic
Cituji:

Josef Pilnáček
Staromoravští rodové

Čieč z Kalů
706.
Čieč z Kalů (Kalnova) u Tišnova, ze Skaličky, u Tišnova, z Tvrdonic, u Břeclav, u Lipky (osady na Moravě, bylo příjmení starobylých vladyk, mezi jejichž nejstarší předky patří Mikeš Čieč z Kalů (též Kalnova., jenž uvádí se r. 1386 při Jestřebí a měl r. (1406) vlastního otcovského bratrance fratruelis, Filipa z Chlévského (znaku dvou ryb, viz Herald. II. 293). Mikeš Č. z K. držel zboží Újezd r. 1416 Skaličku a r. 1416 byl mrtev zanechávaje vdovu Annu (ze Skaličky), která dne 27. listopadu 1454 (AL. list) se svým synem Janem, řeč. Čieč a jeho ženou Annou z Uhřeč vzala v zástavu od Anny Herultovny, ženy Čeňka z Mošnova zboží v Tvrdonicích.

z Labuť na Kyjovsku

5. června 2010 v 17:59 7. Boček z Labutě a Helfštýna
Cituji:

č. 1921

Z Labuť na Kyjovsku psal se starý rod, do kterého patří Boček z Labuť, jenž měl bratra Mikuláše z Labuťě a jehožto rod se uvádí zde v 14. - 15. stol. (doplň. dle Ukazatele 183, Půh., C. D. M XIII. a jinde.

Znak dle pečeti Bočka z Labutě 1400 (dle vyobrazní Sedláček pozůstalosti S 20 v nár. mus. v Praze, podobně Herald. II. 299).
Zda znamení představuje lopatu či kalich? nelze prozatím rozhodnouti.
(Erb je vyobrazen v obrázcích bogu)

Kondotiéři z Moravy

5. června 2010 v 13:28 1. Papák z Mošnova
Cituji:
Vojenská Historie
Časopis pro vojenskú históriu
muzejníctvo a archivníctvo
3/2005
Vydává MO SR Vojenský historický ústav Bratislava


Čeští husitští a katoličtí kondotiéři z Moravy na Slovensku v 15. století (období husitství)

Jiří Jurok

str.8
Patrně v této souvislosti vedl Jan Tovačovský téhož roku /1449/ v únoru tažení moravských stavů proti Čeňkovi z Mošnova a jeho synům Janovi, Jiřímu a Oldřichovi, které donutil postupně vydat Hodonín a postoupit své hrady Světlov a Séhradice nejprve Pankráci od sv. Mikuláše a 9. 5. 1449 je vydal za 4.200 zl. zemi Moravě.


str.9
Rozsáhlé záští severomoravské šlechty v čele s Janem s Messenpeku, Matoušem Lukovským ze ťernberka, Bernardem Brumovským z Cimburka, Janem z Mošnova a jinými hornoslezskými knížaty Bolkem a Mikulášem Opolským aj. urovnal Jan Tovačovský a Jan Mukař z Kokos 28. 8. 1457 /35/.


/35/
Urbánek, Věk poděbradský, ref. 3, III, 2, s. 724, pozn. 1 k přijetí Ladislava Pohrobka, tamtéž, s. 744-747 ke korunovaci Ladislava a tamtéž s. 765, pozn. 1 k 14. 12 1453, týž, III, 4, s. 170 k smírčímu výroku 28. 8. 1457,
Válka, J.: Dějiny Moravy, 1, ref. 27, s. 157 k zemské vládě z roku 1455

Beneš Papák z Návětří

2. června 2010 v 18:02 3. Papák z Náwětřie, z Kunova
Cituji:

Z Kunova - nápis na pečeti Beneše Papáka z Návětří r. 1388

Šemík z Újezda a Labut

1. června 2010 v 19:12 7. Boček z Labutě a Helfštýna
Cituji:
Masarykova univerzita v Brně
Filozofická fakulta
Historický ústavBudování cimburského dominia na Moravě ve 14. století
(magisterská diplomová práce
Jindřich Kačer


Vedoucí práce: Doc. PhDr. Martin Wihoda, PhD. Brno 2006Teprve od roku 1400 až do zániku kláštera na počátku husitské revoluce můžeme nalézt v archivech listiny, kde jsou jmenováni mniši od svatého Klimenta[1] a také můžeme sledovat obchodní snahy mnichů získat zbylou část vsi Ranšperk od Šemíka z Újezda a Labut roku 1414.[2]