Červenec 2009

Čeněk z Mošnova

4. července 2009 v 14:35 1. Papák z Mošnova
Citace:
Tomáš Baletka
Páni z Kravař
Z Moravy až na konec světa
ŠLECHTICKÉ RODY, ČECH, MORAVY A SLEZSKA


Čeněk z Mošnova pečetil v roce 1415 pečetní list proti Husovu upálení což ho řadí mezi kravařskou klientelu. 109. Kromě toho část Mošnova (něm.Engelswald), který se stal někdy ve 14. století lénem olomouckého biskupství, byla od druhé poloviny 14. století až do roku 1433 v držení pánů z Kravař. Na základě kusých pramenných údajů nelze rozhodnout, zda Čeněk mohl držet majetky v Mošnově z milosti olomouckého biskupa nebo pánů z Kravař. 110.
Se jménem Čeňkovým se poprvé setkáváme na protestní listu a pak až v roce 1420, kdy odpověděl husitské Praze. Čeňkovi se velmi ostrý protirevoluční postoj vyplatil, neboť za válečnické služby dostal od císaře Zikmunda množství statků do zástavy i dědičného vlastnictví.
Čeněk zemřel v roce 1454 a jeho tři synové Jan Oldřich a Jiří vyvíjeli podobně neblahou činnost jako jejich otec. 111

110 - Roku 1433 daroval Jan z Kravař na Jičíně Mošnov k pravému dědictví Velký a Malý Mošnov svému maršálkkobi Janovi z Hynčiny a Bystratic (AČ XV, s. 181 - 184). Týž Jan v roce 1437 přijímal lénem dvůr v Mošnovci a v Mošnově (K. Lechner, I, s. 46, č. 127).

111 - A. Turek, Mošnov a rytíři z Mošnova, s. 12 - 15. J. Jurok, Počátky husitství na Novojičínsku, s. 35

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nevím o jakou neblahou činnost šlo. Pokud někdo víte, prosím o komentář. Možná se to týká života v době husitské nebo nějakých náboženských postojů nebo politických postojů.

Boček z Labutě

4. července 2009 v 14:32 11. Petr z Kravař
Cituji:

Peter von Krawarn [Bearbeiten]

Peter von Krawarn (tschechisch Petr z Kravař; 1389-1434) war das letzte Mitglied des Adelsgeschlechts. 1416 wurde er von König Wenzel IV. zum mährischen Herzog ernannt. Petr war ein geachteter, reicher Adeliger mit zahlreichen Höfen in Mähren und Schlesien. In der unruhigen Zeit der Hussitenbewegung war er 1420 gezwungen, seine Ländereien in Böhmen und die erst erworbenen in Schlesien zu verkaufen. Kravaře und Kouty kauften ihm ze Šlevic, Píšť Pavel ze Sovince, das Dorf Razumovice Boček z Labutě und Velké Hoštice a Komárov Jan Chelm z Výškovic ab. Er selbst war Anhänger der Lehre von Jan Hus und nahm an der Protestversammlung des Adels teil. Auch durch seinen finanziellen Anteil bekam die Bewegung Auftrieb; er stand aber später an der Seite des gemäßigten Hussitenflügels. 1429 nahm er an der Prozession des Prokop Veliký zu Friedensverhandlungen in Bratislava teil.

Papákův potok

4. července 2009 v 14:29 1. Papák z Mošnova

Papákův potok
Masarykova univerzita
 Přírodovědná fakulta                     
Ústav botaniky a zoologie
Přírodní poměry a flóra okolí Mořkova
Bakalařská práce
autor Eva Nováková
Citace:
Obr. 5. Pedologická mapa (Novák 1991

Hydrologické poměryStudované území je po hydrografické stránce součástí povodí řeky Odry, tedy náleží k úmoří
Baltského moře. Je odvodňováno levostrannými přítoky řeky Jičínky, které pramení na severních
svazích Veřovických vrchů. Jsou to Králův potok, Papakův potok, Křižanův potok, Zrzávka a jiné
bezejmenné vodní toky. Největší odtok připadá na březen a duben.

Nejdůležitějším vodní tokem je Králův potok, který pramení pod hřebenem Huštýna a hlubokým
korytem teče přímo k severu. Do osídlené části horního konce Mořkova vstupuje pod železničním
nadjezdem. Stal se hlavní osou pro osídlování obce. V nejsevernější části obce se vlévá do
Jičínky. Jediným větším přítokem Králova potoka je z východní strany přitékající Papákův
potok. Pramení pod hřebenem Veřovických vrchů. Protéká kolem koupaliště a u pošty se vlévá do
Králova potoka.

Jičínka pramení v západní části Radhošťské hornatiny v Hodslavském Javorníku na severním svahu
Kamenárky v 630 m n. m. Protéká severním směrem až k obci Veřovice, kde se stáčí západním
směrem k Mořkovu a přibírá řadu levostranných přítoků. Poté se obrací k severovýchodu a
protéká obcemi Životice a Nový Jičín až ke svému ústí do Odry.

Jičínka protéká ve sledovaném území pouze po severní hranici. Její průměrný roční průtok je 1,
21 m^3.s^-1.

Zdroje: Sobotíková (1992), Hanzelka (2000), Weissmannová et al. (2004).