Čeněk Papák z Mošnova na Moravském sněmu v roce 1440

12. dubna 2009 v 20:40 |  1. Papák z Mošnova
Archiv český
Staré písemné památky
vydává komise k tomu zřízená při královské české společnosti nauk
Redaktor Josef Kaxoijsek
díl X
.
.
.
Sněmy moravské z let 1412 - 1514
V Praze 1800
V komisi knihkupectví Buršík a Kohout
Tiskem dra Ed. Orcgra

Citace:

256
 B, XII. Snétny moraveké. 
xn,
Landfryd daný na obecním sněmu t Brně 28. ledna 1440.
Orig. zemsk. arch. mor. v BmS. V. IV. 240.^}

Ve jméno božic Amen. My Pavel z božie milosti biskup Olomúcký, i všichni
opati a preláti země markrabstvie Moravského; a my Jan z Cimburka a z Tliova-
čova, hajtman markrabstvie Moravského, Jan z Lompnice, Jan z Lichtenburka a z Šor-
šteina, Albrecht z Štermberka a z Laková, Dobeš z Meziříčí a z Tmávky, Kryštofor
z Lichtštaina, Jan z Krajku a z Vranštaina, Raymprecht z Ebrstorfu a z Ostroha-
JiHk z Kravař a z Strážnice, Jan z Hradce, Petr z Konice, Heralt z Kmistáta
a z Lisic, Lacek z Štermberka, Jan z Bozkovic a z Luky, Jan a Miroslav bratrie
z Cimburka, Beneš a Vaněk bratřie z Bozkovic, Henyk [sic] z Walšteina, Boček
a Kuna z Kunstata, Zdeněk z Walšteina, Sčepán z Vartnova, Pavel a Vok z Sovince,
Heralt z Sovince a z Dúbravice, Smil z Dúbravicc,') Milotha z Tvorkova, Proc^k
z Kunstata a z Opatovic, Jošth z Rosic, Mikuláš z Tvorkova, Procek z Wilmberfca,
Jaroslav z Šelmberka, Smil z Moravan, Mikuláš z Vlašimě; - a my Vácslav z Kutňc
podkomořie markrabstvie Moravského, Jan Kužel z Žeravic a z Quasic, Markvarth
ze Zvole, Boček z Othoslavic, Jan z Opatovic a z Dlúhej Vsi, Ozvald Oncigar z Hrádku,
    Čeněk z Mošnova, Zdeněk z Švábenic, Markvarth z Dubóan, Mikuláš z Milonic, Petr     
    Roman z Vitovic, Blažek z Borotína, Beneš z Svonovic [sic], Jan Raczek z Mrdic^ 
Jan Tlačisvět z Bystřice, Mikuláš Cigán z Račic, Petr Nebojsé z Sehradic, Stibor
z Hluku, Ondřeji z Bukovic, Bohunek a Konrád bratřie z Miroslavě, Géwl z Hru-
šová, Nyklas Hunth z Dunajovic, Franěk z Hartmanova, Jan Zub ze Zdětína, Jan
Svinka z Šardic, Mendlík z Gryffenberka, Jindřich Huse z Podhradí, Ješek z Spyti-
ůova, Mírek z Dražejovic, Závise z Kunčic, Protivec a Herman bratřie z Pavlovic,
Levík z Slezan, Jan Kopyna [sic]*) ze Zvole, Mikuláš z Nevojic, Václav z Drho-
tína [sic],') Sčepán z Pavlovic, Hynek z Újezdce, Drslav z Ochab, Mešek z Kostelce,
Pavlík z Liteučic, Jan z Skrbeně, Zigmund z Rayspurku, Ondřej Valach z Přestavili,
Bohuška z Bietova a z Sokolník, Jakubek z Maršová, Jan z Katheřinic, Jan a Hynek
bratřie z Rokytnicej Vácslav *) z Žeravic, Aleš z Vrahovíc, Zich z Wolfmperka, Arkleb
Víčkovec z Víčková, Bohdal z Dédkovic, Jindřich z Bařic, Stach z Kokor, Stibor
z Hoffeřic, Mladotha z Prusinovic, Jan z Potštátu, Milotha z Morkovic, Arkleb z Kan*
kovic, Raczek z Cetochovic, Beneš Zástřil, Filip z Újezda, Jindřich Čihúvka, Jindřich
Jaromířka, Drslav z Nákla, Vácslav Papiš, Ondřej a Jan bratřie z Chvalkovic, Jm
Kužel mladšie z Žeravic, Bušek z Melič, Arkleb ') z Pačlovic, Arkleb z Kunovic,
Prokop z Domarayslic, Slávek z Stichovic, Zigmund Wajtmiuár, Štěpán z Slavikovic,

I
*) Vu Brandl, kniha ToTačoTakA p. 4 sq. - ') Neni t knize Tovaíovské. - ^ Kn. Toy. Kepini.-
•) Kn. Toy. z Dohotína. - *) Kn. Tor. má Jan. - •)&!. Tot. Jakub,

z toha 1440.

257

KZ Koénik, Jan z Opolnésic, Biažet z Přečkova, Hanuš z Waldíkova, Smil
Jan bratřie z Nemotic, Ščepán z Dobročkovic, Kryštofor z Zarušek, Jakub z Dřie-
nového, Petr ze Zvole; a my purgmistři a rady mést OlomúcCj Brna, Znojma, Ji-
hlavy, Hradiščě, Uničova, Litovle, Ejvančic, vyznáváme tiemto listem všickni ze spolku
přede všemi, ktož jej čtúc slyšeti bndú:

Jakož pro naše hříchy a z dopuščenie božieho tato naše země po smrti najjas-
ějšieho knížete a pána krále Albrechta, slavné paměti, Římského, Uherského, Českého,
Dahuatského, Gharvátského etc. krále, kniežetc Rakúského, pána našeho milostivého,
jest osiřela, a my vidúce a znamenajíc záhuby a škody, kteréž sě dějí od nékterých
v tejto zemi i také do jiných zemí, chtíce rádi, aby ty záhuby nynějšie i budúcí,
ač by které znikly, ulíroceny a staveny byly: I učinili jsme byli sněm obecný,
svolání prelatuov, zeman i měst markrabstvie Moravského v městě Brně den svatej
Lucie panny [13. ledna]; na kterémžto sněmu darem božiem všichni společně vstúpili
jsme v jednotu a jednostajně smluvili jsme sě za jeden člověk a slíbili jsme sobě
tu jednotu držeti a zachovati ctně, věrně a křesťansky, tak abychom hrdly i statky
svými jednali a skutečně pomáhali pokojiti země tejto, tak aby každý na svém dosti
měl až do přijetí pana budúcieho, kteréhož ze spolka přijíti máme s Bohem řádně,
rávě a spravedlivé a s našie ctí, a tak učiniti máme a chcme bez zmatku.

A jsúc v tej jednotě, učinili jsme druhý sněm obecný země tejto v Brně na

den svatých Šebestiána a Fabiána [20. ledna] mučedlníkuov božiech, na kterémžto

sněmu potvrdili jsme a mocí tohoto listu potvrzujem tej svrchupsanej jednoty, a sli-

bujemy v tej jednotě státi a skutečně pomáhati každý z nás vedle svého moženie

tuto sirů zemi pokojiti, aby každý v svých rádiech a v právích zóstal. A ty všecky

Téci svTchnpsané slibujemy každý z nás a společně sobě zdržeti ctně a v-ěrně a kre-

sťansk}' svú dobru čistú věni jako dobří lidé. Pakli by který z nás toho neučinil,

jehož pane Bože nedaj, tehdy ten nemá jmieti žádného práva a žádnej svobody

T tejto zemi. A slibujem sobě na takého ze spolka pomoci hrdly i statky svými.

A tato svrchupsaná jednota a ustavenie i zjednání tak, jakož sě svrchu píše, jmá

trvati a slibujem v tém státi až do budúcieho pána, kteréhož zespolka jmáme řádné

přijíti tak, jakož sě svrchu píše.

Také ktož by chtěl v tejto zemi v tuto jednotu a ustavenie k nám vstúpiti,
ešto by jeho jméno nebylo vepsáno v tomto listu, ten jmá hst svuoj otvořitý [?]

svú pečetí v městě v Brně na rathúsi položiti v moc purgmistra a rady tiem
byčejem, jakož jest připiš od nás vydán, přiznávaje sě, že v tejto jednotě a ustavenie

dle nás stojí. A to jmá tak mocno býti, jako by jeho jméno v tomto listu bylo
opsáno a pečeť jeho přivěšena. A jestliže by která ta^) pečeť nedošla k tomuto

*) v knize Tova6. ,ta" schází.

Archiv Če»ký X.

33

258

B. Xn. Snémi/ moravské.

listu, ješto jeho jméno napsáno jest v tomto listu, to tomuto listu a tejto jednotě
a zjednání nemá ěkodno býti, než proto tento list jmá v své plnej moci zuosUti,
jako by všecky pečeti při néra byly. A toho všeho, což v tomto listu svrchupsáno
jest, na svédomie a jistotu naše vlastnie pečeti přivěsili jsme k tomuto listu. Jenž
jest dán a psán v Brně léta od narozeníe syna božieho tisícieho Čtyřstého čtyridsá-
tého počítajíce, v ten čtvrtek po hodu svatého Pavla oa vieru obrácení.
PřivěSena 1 relká a 1S4 malých pečetf; scbizf 1.

xm.

Rozsudí stavů moravských a českých urovnávají nevoli a rozepře mezi stavy českými
a moravskými. V Meziříčí dne 11. srpna r. 1440.

Kopie staríi zemek. arch. mor. v Bme. Bočkova sbírka í". 668.*)

Ve jméno boží Amen. My Jan z Lompnice a Petr z Konice, ubímané z strany
pánuov moravských; Jan z Pernšteina a Diviš z Chlumu a z Košenberga, ubrmané
z strany pánuov českých; a Hašek z Waldšteina, najvyšší ubrman ku postředku od
obú stranu volený, vyznáváme tiemto listem obecně přede všemi, ktož jej uzřie, nebo
čtúc slyšati budu:

Jakožto duostojný v Bože otec a pan kněz Pavel biskup Olomucský, a urozeaí
páni, pan Jan z Cimbui'ga a z Thovačova hauptman markrabstvie Moravského, a jiní
páni, rytieri, panoše, města i všichni prelátové země Moravskej se všemi jich slu-
žebníky a poddanými duchovními i světckými s jednej strany, krom z tej stranv
zejména vynímajíce pana Reynprechta z Ostroha, pana Jana Krajíře z Freynsteina,
Linharta Ozenhaymara z Pohořelic, Ozvalda Eynczingara z Hrádku, Okareckého z Ho-
lubka, Blažka z Veselé a Jana z Svétlova;

a urození páni, pan Hynce z Pirgšteina a z Polné, pan Períchtolt z Lippé
najvyššie maršálek královstvie Českého, pan Jiřík z Kunstatu a z Poděbrad, pan
Bohuše z Postupic a z Lithomyšle, Pardus z Vrátková a Richenburga, kněz Bedřich
z Strážnice, a města Poličko [sic] a Mýto, také se všemi svými služebníky a podda-
nými, duchovními i světckými, z druhej strany, krom tyto z tej strany také vyníma-
jíce: pana Jana Hluckého, Viléma Puklici, Jana, čeíika a Vaňka bratřie z Šarou,

na nás jakožto na mocné ubrmany přišli jsú mocně a konečně o všecky války
a jiná záščí, ruoznice a nechuti, keréž jsú mezi uimi kerakkolvék vznikly a zaálv
budto v lantfrydu, nebo po lantfrydě až do dnešnieho dne, nic nepoostavujíce, slí-
bivše 8 obú stranu všichni společně svú dobru věru a každý zvlášče sám za sé pode
ctí a pod věru, aby na našem vyrčenie o ta záščí dosti jměli.

Protož my již psaní ubrmané mocí ubnnanstvie svého najprve jsme je o ti

*} Oriff. ve lUTo^-Bkém arch. mor. schiUf.

m^Ě

z roku 1440,
259
všecka záščí b obú stranu konečně smieřili, i sami se s nimi všichni vespolek smie-
hijem mocí tohoto lista, tak aby nižádný z svrchupsaných stran, ani my ubrmané

I ani nižádný jiný, ktož jest podle nich anebo podle nás o ty svrchnpsané véci zašel,
drahému toho nezpomínal ve zlé vuoli, skutkem ani slovem, ani kerým právem du-
chovniem nebli světckým pod základem svrchupsaným cti a viery propadenie. A je-
_ stliže by kto protiv tomu učinil, co sě tej smieřené a smlnvenej pře dotýče, tehdy

■ naň známe tiemto listem, že jest čest a vieru propadl.

B A také ktožbykolvěk s svrchu jmenovaných, jenž jsú s obú stranu vyňati,

■k témuž našemu mieru a npokojenie pristúpil, tehdy ti, kteri jsá s strany pánnov

českých, mají listy své přiznávající pod svými pečetrai položiti u pana Jana Lomp-

nického na Meziříčí, a kteří jsú z pánuov moravských strany, tiť mají listy své

přiznávající pod svými pečetmi položiti u pana Jana na Pernšteině, a to ve třech

■ nedělech od dání tohoto listu. A ti, kteří by tak listy své položili, jakož sé svrchu
píše, mají podle nás a s námi ve všech kuších státi a toho mieru a upokojenie úplně
požívati jako i my a tak mocně, jako by zejména v tomto listu byli napsáni.

A dále mezi svrchupsanýma stranoma pod svrchupsaným základem o jiné
véci vypovídáme v tyto slova: Item vypovídáme, aby všechny holdy s obú stranu
byly propuěčeny, a ač by kdo co za hold byl slíbil dáti neb zaručil, jeáto by toho
ješfce byl nedodal, toho má prázden býti i rukojmie jeho.

I Item vypovídáme, aby kněz biskup Olomucký Parduse vězně i všeclty tovarySe

jeho propustil z vězenie a rukojmie jich; a k tomu všichni jiní vězňové, služebm'ci
nebo poddaní těch, jenž jsú v tomto zápisu nebo budu, mají z obú stranu prázdni
býti i rukojmie jich konečně propuščeni, a ve jméno Roman a Donat aby také inhed
prázdni byli. A ač by sě kto byl šacoval, což by byl nedodal až po dnešnie den,

I toho áatcunka také má prázden býti.
Item Pardus má Svitav knězi biskupovi postúpiti ve čtvrtek před svatým Jiřie
nyní najprv příščiem; a po dnešní den aby nižádných úrokuov více nebral ani po-
mocí, a zvlášče z toho zbožie. Pakli by kto co byl slíbil dáti neb zaručil buď úrok
nebo pomoci, čehož jie nedodal po dnešnie den, má toho prázden býti i rukojmie
jeho, a nižádným obyčejem aby na ně více nesahal.

Item o panu Heraltovi z Kunstata vypoviedáme, s kýmž on má činiti v zemi
Moravskej, o to aby s obú stranu dosti jméli na panu Menhartovi z Hradce, a když
f by jim rok položil, čtyři neděle dodá [dada] napřed věděti, aby k roku stáli. A také pan
Heralt má sě již upokojiti a nemá na nižádného moci sehati, ani kto naíi, keři jsú
v tomto zápisu neb ješče budu. Také pan Heralt nemá viec holdu bráti, i vězňóm
všem má rok dáti v podobný základ až do páně Menhartova vyrčenie. Pakli by toho
pan Heralt učiniti nechtěl, tehda svrchujmenovanie páni v tomto listu napsaní nemají
jeho yiec zastávati ani jemu pomáhati nižádným obyčejem.

seo
B, XII. Sněmy moravské.
Item o panu Janovi z Helfenšteina vypovídáme, aby on všecky holdy pro-
pnstil v zemi Moravskej a více nesehal. A ač by kto dáti slíbil neb zaručil budto
hold, pomoc, neb šateunk, čehož by kto byl nedodal po dnešníe den, má toho prázden
býti i rukojuiie jeho. Také nemá již v zemi Moravské více váleci o tu jistu věc,
ani na koho mocí sehati. A Brodu Uherského má konečně na svatého Jana Křtitele
božieho najprve přieščieho podkomořiemu nebo tomu, kohož páni pošlí, postúpiLi
beze všie řečie a výmluv věelikakých. Pakli by pan Jan toho učiniti nechtěl, tehda.
svrchu jmenovanie páni v tomto listu napsanie, nemají jeho vtec zastaviti ani pomáhati
nižádným obyčejem.

Item o Vilémovi Puklici vj^ovídárae, aby on také všecky holdy propustil
v zemi Moravskej a dále nesehal. A ač by kto slíbil hold, pomoc, nebo šatcnnfc
dáti, nebo zaručil, čehož by kto byl nedodal po dnesnie den, má toho prázden býti
i rukojmie jeho. Také nemá již více v zemi Moravské váleti o tu jistu věc, ani nn
koho sehati. A Přerova má konečné ve čtyřech nedčlech od dání tohoto listu po-
stúpiti podkomořiemu nebo tomu, kohož páni pošlí. Pakli by Vilém toho učiniti
nechtěl, tehda svrchu jmenovaní páni t tomto listu napsanie nemají jeho viec zastávati,
ani jemu pomáhati nižádným obyčejem.

Item o panu Hynci Ptáčkovi, jakož vinu dává panu Janovi z Cimburka haupt-
manovi a podkomořiemu a městóm, a páni moravščí a zemane zase vinu dávají panu
Ptáčkovi pro kněze Fridricha z Poličlíy: O to tak nalézáme i prosíme jich s oM
stranu, aby to mezi nimi minulo pro zemské dobré.

Item o panu Perichtoltovi, jakož vinu dává pánóm moravským pro EyncingflrA
Ozvalda, že mu pobral v Lítobratřiciech v lantfrydě, a druhé pro pana Reynprechta
z Ostroha, jeito jal Beneše z Krhova, tak sě nám zdá, že páni tiem vinni nejsú;
a tak vypovledáme: Když práva puojdú, aby sebe o to právem hledali, ale ne moci.

Item jakož pan Perichtolt vinu dává, že jsú mýta přivětčšena mimo start
obyčejj tak sě nám zdá i vypovídáme, aby páni moravščí všichni o to společně stáli,
aby ta i jiná nespravedlivá mýta stavena byla, neb sě to vší země dotýče.

Item jakož pan Perichtolt podkomořiemu Vinu dává o Nachyma žida, keiýž
zhynul, o to vypovídáme, aby pan Perichtolt sě ptal na statek toho žida a na ní^sd,
kto by je měl, a k tomu toho hleděl právem. A páni i podkomorie mají toho pafli
Perichtoltovi radni a pomocní býti, aby sě jemu spravedlivé stalo.

Item jakož pan Perichtolt vinu dává podkomořiemu o pušky a o jinú zbroji,
že by mu pobral na Uherském Brodě, to odkládáme na budúcieho pána, aby meri
nimi to dělil.

Item jakož Trčka a Rúsinovský žalovali na pana Ozora z Luky a na pu>
Beneše z Crné hory, vypovídáme, aby pan Ozor a pan Beneš vice na jich zboií
a lidi nesehali a z holduov je konečně propustili.

ÉĚ

z let 1440 a 144Í,

261
Item vypovídáme: Ktož by kolivék buď Březanský z Skal, neb jiný, ješto by
iv tejto zemi Moravskej svévolně sč vytrhl mimo tento náš mír a jednotu a zemi
hubil, tého nižádný z kraje pánuov českých svrchupsaných ani z Moravy nemá za-
stávati, ani jemu pomáhati neb fedrovati tajně ani zjevně nižádným obyčejem.

B Item vypovídáme, aby pan Perichtolt Okarec tvrze nám v naši ubrmanskú

■bac inhed postúpil se váiem, což k tomu pfíslušie, jcšto on toho jest v drženie.

^^^ Item také, což by sé kolvěk komu z svrchupsaných stran od koho stalo

V a príniéřie, vypovídáme: keři mezi sebů opravce mají, aby o to na svých opravcích

dosti jměli. A kteří opravcí nemají v svých listech, to my sobě pozóstavujem, takové:

když jim toho rok položíme, dadúce jim dvě neděle napřed věděti, aby před námi

byli, každý svým svědoraiem. A my bohdá mezi nimi o ty věci chcme konati.

^ Item nade všecky svrchupsané věci mocné vypovídáme i rozkazujeme oběma

"stranoma svrchupsanýma i sami sobě s nimi v témž zápisu a jednotě jsúce, abychom

již všitcni společně i každý obzlášče podle svrchupsané naší výpovědi všecky kusy,

tmír a upokojenie sobě obapolně, věrné a křesťansky zdrželi a zachovali úplně a docela
pod základem svrchnpsaným. A toho ku potvrzenie a ku pevnému zachovánie raieru
i všech věcí svrchupsaných my svrchuj měno vanie ubrmané pečeti své přivěsili srny
k tomuto listu. Jenž jest dán v Meziříčie ve čtvrtek den svatého Tiburcí létha od
fbožieho narozenie tisíc čtyři sta a čtyřitciatého.

Ex archive statuum M. Moraviae,
Pét pečetí přivěseno. In marg: Mocoá vcjpovéď mezi néktcrými osobami o oeToli a o céj^ikč z6sii.

XIV.

Stavové moravští Heraltovi z Kunitatu a z Bozkovic a prftvodu jeho o 50 - 100 koních dávají
bezpečný list k jednání v méstč Brně. V Bme dne 7. června 1441.

Orig, zertitk. archivu stavovsk. v Brní V. IV. 241. Kopie starH zcnwfc. archivu Mor. v BmS,

Bočkova slňrka Č. 670.

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama