Březen 2009

Mikuláš z Labut u Kyjova

31. března 2009 v 21:00 7. Boček z Labutě a Helfštýna
Citace:
Obce
Jižní Morava

Labuty
Labuty jsou starou vinařskou osadou, ležící v údolí při Skaleckém potoku, asi 10 km severovýchodně od Kyjova. První zpráva o její existenci, pocházející z roku 1368, je skryta v přídomku příslušníka domácího vladyckého rodu - Mikuláše z Labuť.

Mikuláš z Labutě

31. března 2009 v 20:50 7. Boček z Labutě a Helfštýna
Citace:
obec Labuty PSČ 69648
Jihomoravský kraj
okres Hodonín

Obec Labuty
Labuty jsou starou vinařskou osadou, ležící v údolí při Skaleckém potoku, asi 10 km severovýchodně od Kyjova. První zpráva o její existenci, pocházející z roku 1368, je skryta v přídomku příslušníka domácího vladyckého rodu - Mikuláše z Labuť.

Počátkem 16. století se Labuty dostaly k dolnomoštěnickému statku a pod správou jeho majitelů zůstaly až do zániku patrimoniálního zřízení v r.1848. Na staré obecní pečeti je labuť na mírném pahorku a před ní vinný hrozen.

Mikuláš z Labut

31. března 2009 v 20:22 7. Boček z Labutě a Helfštýna

Citace:
Slovácko
Úplný průvodce regionemLabuty

Poloha

Labuty, malá obec v podhůří Chřibů leží v údolí Skaleckého potoka asi 7 km severovýchodně od Kyjova.


První zmínka o Labutech pochází z roku 1368 v predikátu Mikuláše z Labut


Papákové v Hodoníně

31. března 2009 v 19:38 1. Papák z Mošnova
Citace:
Hodonín a rod pánů z Kunštátu
Dr. Josef Šolc


Hodonín klesl z někdejšího postu královského města na poddanské město, neboť ho král Jiří z Poděbrad dal do zástavy svému příbuznému Janu Kunovi z Kunštátu a Boleradic (1448 - 1493). Před pány z Kunštátu držel hodonínský hrad rod Papáků z Mošnova. Připomeňme, že hrad stával na místě dnešního komplexu tabákové továrny na Bratislavské ulici. Páni z Kunštátu měli hrad a město v držení v letech 1464 až 1511/12. Zdokonalili jeho opevnění a přestavěli obytné prostory.

Kateřina Šťastná z Heroltic

26. března 2009 v 17:43 6. Hřivnáč z Hněvošic a Herultic
Citace:
Tomáš Baletka
Páni z Kravař
Z Moravy až na konec světa
ŠLECHTICKÉ RODY ČECH, MORAVY A SLEZSKA

Kateřina Šťastná z Heroltic zajala služebníka Petra I z Kravař a Plumlova a držela jej ve vězení, zřejmě několik let. Půhon, který Petr na Kateřinu vznesl 15. prosince 1408, byl vyřešen mimosoudní dohodou a tudíž pro zajatého nešťastníka zřejmě šťastně. 103

103 - LCS I, s. 302 č. 817

Zbyněk Hřivnáč z HNĚVOŠIC

26. března 2009 v 15:41 6. Hřivnáč z Hněvošic a Herultic
Citace:
Tomáš Baletka
Paní z Kravař
Z Moravy až na konec světa
ŠLECHTICKÉ RODY ČECH, MORAVY a SLEZSKA


Zbyněk Hřivnáč z Hněvošic - před rokem 1406 mu Lacek z Kravař prodal vsi Boňov a Vyškovice. Byl nejspíše švagrem Bočka z Labuť. 60

60 - ZDO VII, 78, 79
--------------------------------------
(Boňov nebo Beňov?)

Anna z Heroltic

23. března 2009 v 18:21 6. Hřivnáč z Hněvošic a Herultic
Citace:
Páni z Kravař
Z Moravy až na konec světa Tomáš Baletka
ŠLECHTICKÉ RODY ČECH MORAVY A SLEZSKA

Také příjmy bíloveckého panství se o něco málo ztenčily. V srpnu 1371 prodal pan Drslav I z Kravař
za přítomnosti svých bratrů Beneše a Lacka měšťanům svého města Bílovce dvůr (curiam bofleins) u Slatiny o 22 starých měřicích a s jedlovým lesíkem za 10 hřiven grošů.
Kromě toho bylo panství načas zmenšeno o Starou Ves a Oslův mlýn, neboť 7. června 1378 tento majetek koupil za tři hřivny grošů komorník opavské cúdy Mikuláš z Lubojat spolu se svou ženou Annou z Heroltic, ale pouze do dvou životů. Kdy se stará Ves znovu k panství vrátila, nemůžeme přesně říci.94

94 - CDM XV, č. 188

Zbyněk Hřivnáč z Hněvošic

19. března 2009 v 14:13 6. Hřivnáč z Hněvošic a Herultic
Citace:
Tomáš Baletka
Páni z Kravař
Z Moravy až na konec světa
ŠLECHTICKÉ RODY ČECH, MORAVY A SLEZSKA


Lacek z Kravař prodal Zbyňkovi Hřivnáčovi z Hněvošic Beňov a Býškovice. Deskové vklady - zasedání v Olomouci 9. ledna 1406, Brno 22. ledna 1406

Boček z Labutě

19. března 2009 v 13:34 7. Boček z Labutě a Helfštýna
Citace:
Tomáš Baletka
Páni z Kravař
Z Moravy až na konec světa
ŠLECHTICKÉ RODY ČECH, MORAVY A SLEZSKA

Boček z Labuť (1371 - + po 1420) - se často vyskytoval v okolí pana Lacka.) z Kravař.97.
V souvislosti s pány z Kravař se objevují bratři Boček a Mikuláš z Labuť kolem roku 1392, kdy jim Lacek, z Kravař prodal Želatovice a Podolí. Párkrát se objevuje Boček jako svědek na listinách vydaných panem Lackem či jinými členy rodu nebo jako ručitel za pana Lacka.98.

8. prosince 1406 zřídil Boček kapli P. Marie ve farním kostele v Lipníku nad Bečvou s výslovným
souhlasem svého pána, pana Lacka z Kravař na Helfštejně a lipnického faráře Vavřince ze Zdounek. Kaple byla nadána šesti lány v Podolí a dvorem v Tučíně o jednom popluží, čtyřmi lány a dvěma podsedky a půlánem, na němž seděl jakýsi Martínek, osmi gr. ročního platu, který plynul z Martínkova půllánu farnímu kostelu v Přerově. Za to měli sloužit kaplan spolu se čtyřmi kněžími, určenými k tomu farářem, o nedělích, pondělcích, útercích, pátcích a sobotách zpívané mše na památku Bočkova otce, matky a všech jeho předků.99

Bočka ustanovil Lacek poručníkem nad Jiříkem ze Šternberka a Lukova, z kteréhož poručenství byl Boček propuštěn 19. ledna 1419.100

Boček se objevil ještě 31. října 1419 v okolí Lackovy vdovy Markéty z Pogorelé.101
97 - Jde o Labutě na Kyjovsku, o Bočkovi J. Pilnáček, Staromoravští rodové, s. 455, č- 1921, TÝŽ, Rody starého Slezska 3, s. 732, A. Turek, K dějinám manských statků, s. 82.

98 - Dne 10. září 1396 svědčil Boček Vokovi a Lackovi z Kravař (CDM XV, č. 360), 8. září 1400 svědčil na Helfštejně na Lackově listině (CDM XIII, č. 51), 12. března 1406 jako věrná ruka Lackkova (CDM XV, č. 445), 25. července 1409 jako rukojmí za Lackův dluh (CDM XIV, č. 82).

99 - CDMXIII, č.449. Nadace byla potvrzena olomouckým biskupem Lackem 10. ledna 1407 (CDM XIII, 456).

100 - AČ I, s. 147 n., č. 11

101 - ZA Opava, pob. Olomouc, Metropolitní kapitula Olomouc, Listiny, inv. č. 373, ssign. AIII c 6

Jiné provedení erbu rodu Hřivnáč z Heraltic

18. března 2009 v 19:42 6. Hřivnáč z Hněvošic a Herultic
Citace:
Lukáš Bivoj Kovář

Bivojova heraldika

Hřivnáč z Heraltic

Polcený štít.
V klenotu jelení parohy, každý se 6 výběžky.Jiné provedení erbu rodu rytířů Papákových z Mošnova

16. března 2009 v 19:29 1. Papák z Mošnova
Citace:

Bivojova heraldika:
Libor Bivoj Kovář

z Mošnova

Ve štítu jsou tři háky vycházející ze středu štítu, horní jde nahoru a hrot má obrácený doprava, další dva jdou dolů do stran. Háky se ve středu štítu vzájemně dotýkají, ale nejsou spojené.

Výňatek z rodokmenu Zajíců z Valdeka - Hřivnáčové z Heraltic MAGDALENA PETR

15. března 2009 v 14:16 6. Hřivnáč z Hněvošic a Herultic
Cituji:


MAGDALENA PETR
ANNA
z Hněvošic a 1421
z Heraltic 1446 - +
Velké př.1460
KATEŘINA 1437 - 1466 Heraltice JAN N. dcera
Rozumice,
Želátovice, 1429 - + př.1460 + před Želátovice,
Bošovice, 1437 Beňov
m. Zbyněk Rozumice,Beňov,
z Moravan a z Dolní Olešná Želátovice plat v m.Čeněk Papák
Landštejna Beňově z Mošnova
m. Jan Zajíc
z Valdeka 1436 - +
př.1454
1436 - +
1460/61

Šemík z Újezda a Labuť

2. března 2009 v 21:35 7. Boček z Labutě a Helfštýna
Historie sepsaná dle Vlastivědy Moravské - II Místopis
Napsaná Frant. Vácsl. Peřinkou
Vydané v Brně 1910

Těšánky

Citace:

Těšánky, jsou obec u Kroměříže.
V roce 1412 prodal Jan Těšánek dvojlánní dvůr v Těšánkách a podsedek Šemíkovi z Labutě
a z Újezda.
V roce 1417 Šemík z Labutě tento dvůr prodal Libušovi ze Senice a jeho manželce Kartuši.


Budování cimburského dominia na Moravě ve 14. století
(magisterská diplomová práce)
Masarykova univerzita v Brně
Filosofická fakulta
Historický ústav
Jindřich Kačer
Brno 2006
Vedoucí práce Doc. PhDr. Martin Wihoda, PhD.

Citace:

Teprve od roku 1400 až do zániku kláštera na počátku husitské revoluce můžeme nalézt v archivech listiny, kde jsou jmenováni mniši od svatého Klimenta (208) a také můžeme sledovat obchodní snahy mnichů získat zbylou část vsi Ranšperk od Šemíka z Újezda a Labuť roku 1414 (209).
208 - Listiny jsou uloženy v archivu kláštera svatého Tomáše. Uvádí se zde ke 4. 1. roku 1400 bratr Matyáš - sign.44/8a, k 17. 2. 1401 bratři Šimon a Ambrož - sign. 44/8b. Listina zmiňující probošta Petra k roku 1414 je vřazena do sbírky "Liber magnus et novissimus" s. 140, sig. 7, 13.

209 - Kupní smlouva z 13. května 1414 je ve sbírce "Liber magnus et novissimus", s. 140, sign. 7/13.

Rozkrýt, jestli rod pánů z Labutě z Lipníka nad Bečvou (pečeť z Helfštýna na Moravě) a Újezda nemá rodovou vazbu s rodem Švamberků a Paarů - v Čechách.